Политика конфиденциальности

Politica de securitate
privind protecția datelor cu carecter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale (site)
gestionate de societatea comercială «Cvantid» SRL
Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO) 1003600063173
MD-2014, str. Ismail, 98 — of. 28, mun. Chișinău, Republica Moldova

web-site: www.cvantid.com societatea comercială «Cvantid» SRL — Cvantid
— Confidențialitate și prelucrarea datelor cu caracter personal:

Acord

Dispoziții generale
1. Prezenta — Politica «de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal» (Politica), a fost adoptată în conformitate cu prevederile Legii «privind protecția datelor cu caracter personal» la nr. 133 din 7 iulie an. 2011, raportat și altor acte normative în vigoare, reglementând în special modul de colectare și utilizare informațiilor cu caracter personal, implicit și condiții de utilizare.
2. Societatea comercială «Cvantid» SRL (Cvantid), astfel asigură în condițiile legii păstrarea datelor cu caracter personal și respectării dreptului la protecția vieții private, or — prelucrarea datelor cu caracter personal, se realizează în temeiul legii și cu bună-credință, urmărind scop legitim pentru executarea conformă a serviciilor.
3. Clientul/Beneficiarul, acceptă și declară acord la prelucrarea datelor cu caracter personal, în condițiile Legii «privind protecția datelor cu caracter personal» la nr. 133 din 7 iulie an. 2011, raportat și altor acte normative în vigoare.
4. Obiective principale ale prezentei Politici sunt: disponibilitatea, integritatea și confidențialitate informațiilor/datelor cu caracter personal prelucrate fie manual, fie automat. Securitatea fiind o componentă a funcționării conforme a serviciilor (și informaționale) prestate de către Cvantid, prin intermediul web-site: www.cvantid.com. Totodată, având în vedere și faptul că securitatea în domeniul IT nu poate fi garantată numai potrivit unor sisteme tehnice, este necesară și adoptarea prezentelor Politici pentru realizarea și procedeelor organizatorico-juridice.

Colectarea datelor cu caracter personal
5. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manual/automat), cu respectarea condițiilor legale, asigurând securitatea, confidențialitate și respectărea dreptului la protecția vieții private.
6. Prelucrarea datelor cu caracter personal, este admisibilă și se realizează efectiv de persoane împuternicite/autorizate din cadrul Cvantid, fie de alte împuternicite/autorizate în condițiile legii.
7. În conformitate cu prevederile Legii «privind protecția datelor cu caracter personal» la nr. 133 din 7 iulie an. 2011, Clientul/Beneficiarul — subiectul datelor cu caracter personal, are dreptul:
lit. a) de acces la datele cu caracter personal;
lit. b) de intervenție asupra datelor cu caracter personal;
lit. c) de opoziție al subiectului datelor cu caracter personal;
lit. d) de a se adresa Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) sau în justiție (instanța de judecată), pentru apărarea dreptului garantat.
8. Pentru realizarea conformă a drepturilor date potrivit legii, Clientul/Beneficiarul — subiectul datelor cu caracter personal, va adresa o cerere scrisa (în prealabil) către Cvantid, în atenția persoanei împuternicite/autorizate, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, cu sediul în mun. Chișinău, str. Ismail, 98 — of. 28. MD-2014.
9. Pentru utilizarea serviciilor prestate de către Cvantid, prin intermediul web-site: www.cvantid.com, Clientul/Beneficiarul — subiectul datelor cu caracter personal, prin a înscrie și: nume/prenume; numărul de telefon mobil; adresa e-mail.
10. Pentru utilizarea serviciilor prestate de către Cvantid, prin intermediul web-site: www.cvantid.com, Clientul/Beneficiarul — subiectul datelor cu caracter personal, acceptă și declară acord la prelucrarea datelor cu caracter personal, în condițiile Legii «privind protecția datelor cu caracter personal» la nr. 133 din 7 iulie an. 2011, raportat și altor acte normative în vigoare, în următoarele scopuri:
lit. a) constituirea de baze de date și utilizarea acestora în legătură cu furnizarea serviciilor prestate de către Cvantid, prin intermediul web-site: www.cvantid.com;
lit. b) asigurarea executării conforme a serviciilor/obligațiilor reciproce privind utilizarea serviciilor prestate de către Cvantid, prin intermediul web-site: www.cvantid.com. Astfel, prin semnarea Acordului/Contractului și — utilizarea efectivă serviciilor prestate de către Cvantid, prin intermediul web-site: www.cvantid.com — Clientul/Beneficiarul — subiectul datelor cu caracter personal, își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, fie datelor sale de trafic/navigare, să fie prelucrate, anume în scopuri legitime declarate, legate de furnizarea conformă a serviciilor prestate de către Cvantid. Refuzul Clientulului/Beneficiarului, pentru prelucrarea datelor, se echivalează cu imposibilitatea utilizării/prestării serviciilor.

Securitatea informațiilor/datelor
11. Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal, adoptate de către Cvantid, sunt stabilite astel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal prelucrate efectiv.
12. Cvantid, utilizează metode și tehnologii de securitate, raprotat la Politici de securitate aplicate și proceduri de lucru, inclusiv de control și audit, pentru a proteja sistemele informatice de acces neautorizat (folosirea, dezvăluirea, întreruperea, modificarea, fie distrugerea ne/intenționată, ilegală a datelor cu caracter personal.
13. Cvantid, garantează că asigură cerințele de securitate privind protecția/prelucrarea datelor cu caracter personal și asigură respectarea prevederilor Legii «privind protecția datelor cu caracter personal» la nr. 133 din 7 iulie an. 2011, raportat și altor acte normative în vigoare, reglementând în special modul de colectare și utilizare infiormațiilor cu caracter personal.
14. Cvantid, nu solicită Clientului/Beneficiarului — subiectul datelor cu caracter personal, informații despre parole personale de acces, fie coduri personale de acces la conturi bancare — aceste informații, sunt strict confidențiale, neputând fi comunicate către Cvantid și nici unui alt terț. Astfel, Clientul/Beneficiarul — subiectul datelor cu caracter personal, prin comunicarea acestor date unor terțe persoane își asumă întreagă responsabilitate.
15. Persoane împuternicite/autorizate cu drept de acces la data cu caracter personal, sunt obligate să respecte procedurile și regulamentele de securitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter persoanal și legislația în vigoare.

Principiile prelucrării datelor cu caracter personal
16. Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu bună-știință și în conformitate cu prevederile Legii «privind protecția datelor cu caracter personal» la nr. 133 din 7 iulie an. 2011, raportat și altor acte normative în vigoare, reglementând în special modul de colectare și utilizare infiormațiilor cu caracter personal, implicit și condiții de utilizare.
17. Datele cu caracter personal sunt colectate numai în scopuri determinate, explicite și legitime. Totodată, datele cu caracter personal efectiv prelucrate sunt adecvate, pertinente și neexcesive prin raportarea acestora la scopul pentru care sunt colectate.
18. Datele cu caracter personal prelucrate sunt exacte și după caz actualizate, neputând fi stocate pentru o perioadă care excede realizarea scopului pentru care au și fost colectate.
19. Datele cu caracter personal se prelucrează în strictă conformitate cu drepturile Clientului/Beneficiarului — subiectul datelor cu caracter personal, date potrivit Legii «privind protecția datelor cu caracter personal» la nr. 133 din 7 iulie an. 2011, raportat și altor acte normative în vigoare.
20. Se vor lua măsuri necesare, fie adiționale pentru ca datele cu caracter personal inexacte, fie incomplete din punct de vedere al scopului pentru care au și fost colectate/prelucrate, să fie rectificate sau șterse.
21. Se vor lua măsuri necesare, fie adiționale tehnice și organizatorice (procedurale) adecvate pentru protejarea efectivă a datelor cu caracter personal împotriva distrugerii distrugerea ne/intenționată sau ilegală, pierderea, modificarea, dezvăluirea, fie accesul neautorizat la datele cu caracter personal.
22. Politica «de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal» (Politica), adoptată în conformitate cu prevederile Legii «privind protecția datelor cu caracter personal» la nr. 133 din 7 iulie an. 2011, raportat și altor acte normative în vigoare, reglementând în special modul de colectare și utilizare infiormațiilor cu caracter personal, implicit și condiții de utilizare — este una publică și plasată de către Cvantid, prin intermediul web-site: www.cvantid.com. În cazul modificării prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter persona, prezenta — Politica «de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal» (Politica) — va fi modificată în condițiile legii și publicată.

Autoritatea publică în domeniul protecției datelor cu caracter personal:
23. — Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP),
cu sediul în mun. Chișinău, sect. Centru, str. Serghei Lazo, 48. MD-2004.
Tel. (+373 22) 820-801. E-mail: centru@datepersonale.md